Mitjana
entre 50 i 249 persones
entre 7 i 40 m euros

Petita
menys 50 persones
menys 7 millons euros
 

 

> Punts febles clàssics dels SI
> Requisits del software de gestió
> Producte
> Manual del usuario

 

Tresor S.L. distribueix i fa el servei d'assistència del software d'EAC-GI  
  Pime

 

Un sistema d'informació ( SI ) és l'estructura organitzativa, de responsabilitats, procediments, eines informàtiques i altres recursos que permeten gestionar l'informació econòmica susceptible de crear avantatges competitives.

 

Els serveis i productes d' aquest apartat van dirigits a empreses que tenen necessitats més complexes i més agressives d'informació. Aquestes necessitats es poden classificar en:

Necessitats d'organització

Quan la prioritat és que l'informació flueixi per l'empresa amb facilitat i seguretat. Que el programa incorpori els circuits administratius i l'organigrama de l'empresa. Que l'ordre de les feines sigui correcte, que els traspassos d'informació entre llocs de treball o entre departaments siguin adequats.

Cal evitar les feines repetides, els controls innecessaris, les feines administratives que no aporten ni valor ni informació.

L'objectiu és que el programa "incorpori" la cadena de valor de l'empresa i que l'activitat administrativa sigui proporcionada als resultats finals.

En aquest apartat és molt important la col.laboració i implicació dels futurs usuaris.

La definició dels circuits mitjançant sèries, la definició dels documents de sortida, la definició d'usuaris i dels seus drets d'accés, etc., són exemples d'eines d'aquest apartat.

Necessitats d'informació

Cada negoci té un "nucli dur" diferent i que cal conèixer a fons, amb molt de detall i de forma permanent.

Abans de començar l'instal.lació cal definir amb detall aquest nucli dur i assegurar que l'estructura de dades i els informes són adequats a les necessitats d'informació de la direcció.

En aquest apartat és molt important la col.laboració de la direcció i del seu assessor.

La comptabilitat analítica, el control per projectes (amb imputació d'ingressos i despeses), la codificació i classificació dels articles, etc. són exemples d'eines.