> Versió actual
> Assistència Tècnica Remota
> Regenera
> Copies seguretat
> Assistència Tècnica
> Instal·lació i llicència
> Def. llicència i assistència
> Bústia de suggeriments
> Equip necessari
> Altres utilitats
> Importació de dades
> Tancament de l'exercici
> Factures versió empresa
> Dues instal·lacions
> Preguntes freqüents
 

  > Millores edició 2008
> Millores edició 2009
> Millores edició 2010
> Millores edició 2011
> Millores edició 2012
> Millores edició 2013
> Millores edició 2014
> Millores edició 2015
 
 

Millores a Tresorwin en l'edició 2010

1. Nous informes de registres IVA

Per aquest 2010 hem fet una revisió molt a fons pel que fa referència als registres d'IVA i retencions, Permetent imprimir els registres d'IVA de tot l'any amb un sol click, tenint més facilitat al determinar el període del informe: per trimestres, tot l'any,... afegint els informes diferenciats entre entregues i adquisicions intracomunitàries, amb l'aparició d'uns controls de NIF's duplicats o marques incorrectes que ens donen més seguretat i un nou format per presentar la informació més clara i més exacta.

 

Menús

El menú dels informes del registre d'IVA s'han modificat quedant de la següent manera:

 

 

Nou informe "Entregues Intracomunitàries"

D'entrada respecte d'anys anteriors notem que mantenim els registres de factures emeses, rebudes i Intracomunitàries (adquisicions), afegint a aquestes opcions el nou informe de les "entregues Intracomunitàries".

 

Nou informe "Registres Anuals"

A més d'aquest informe, s'han afegit un parell de nous llistats, per un costat l'opció que ens diu "Informe Trimestral". I un altre que és el "informe Anual", que permet amb un sol clik obtenir tots els registres anuals, que ens mostra aquest quadre de diàleg.

 

 

El qual ens crearà un informe de tot el registre d'IVA anual de l'empresa, és a dir que serà la suma de: registre factures emeses del primer trimestre, més el segon, ... més, registre de factures rebudes del 1er, 2on, 3er,... trimestres, més registre de les adquisicions intracomunitàries de cada trimestre, més els totals anuals de les factures emeses, rebudes i intracomunitàries. O sigui tota la informació d'IVA en un sol document (la suma dels possibles 20 informes relatius a l'IVA).

 

Funcionament bàsic

Pel que fa als informes que ja existien (rebudes, emeses, adq. intracom.) ara mostren el següent quadre de diàleg en anar-los a imprimir:

 

 

Que ens dóna algunes opcions una mica diferents, com per exemple poder marcar l'opció que s'imprimeixi només el registre o assenyalar que volem només "mostrar els totals" és a dir sense el registre, o marcar també l'opció "resum anual", que mostri el registre i el totals.

 

Controls d'errors i avisos

S'observa igualment que tenim una nova opció "NIF/NIE/CIF invàlids" que farà que l'informe abans d'executar-se faci una comprovació per veure si de les fitxes de clients, proveïdors, creditors,... que han de sortir al informe tenen un NIF, CIF,o NIE correctes.

 

 

Veient després en el mateix informe de color vermell els que s'han considerat com a incorrectes.

 

 

Filtres

Tornant al quadre de diàleg també observem que els camps per escollir les dates han estat modificats, afegint el calendari per seleccionar el període específic en els camps "data inicial" i "data final". En aquest sentit també s'incorpora l'opció de poder seleccionar directament el període escollint el trimestre que volem veure.

 

 

Informes

Pel que fa al disseny del propi informe, aquests han variat substancialment, no tant en les dades del registre pròpiament, sinó en la presentació de la pàgina amb els totals, tal i com s'observa en la següent imatge, als totals només hi apareixen els grups de règim d'IVA que s'han treballat en aquella comptabilitat i període, i per cada grup es detalla les bases i quotes dels diferents tipus d'IVA que s'hagin pogut emprar, obtenint finalment un sumatori de bases i quotes. També tracta en un bloc especial els registres sotmesos al règim del recàrrec d'equivalència. I finalment, apareix un últim apartat on obtenim la informació del major de les comptes d'IVA del balanç (en l'informe de les factures emeses a més surt la mateixa informació per les comptes finals de vendes, grup 7).

 

 

2. Nous informes de retencions

En la mateixa línia que els informes del registre d'IVA també en aquesta edició hem fet una revisió exhaustiva pel que fa referència als registres de retencions, donant l'opció de poder incloure assentaments amb una part subjecta a retencions i una que no, imprimir els registres de tot l'any amb un sol click, tenir més facilitat al determinar el període del informe: per trimestres, tot l'any,... aparició d'uns controls de NIF's duplicats o marques incorrectes que ens donen més seguretat i un nou format de presentar la informació més clara i més exacta que fa més còmoda la tasca del professional.

 

Noves opcions de l'informe

El menú dels informes del registre de retencions s'ha modificat quedant de la següent manera que mostra la imatge, per poder escollir amb més agilitat el període: per trimestres o lliurement acotant les dates de forma fàcil gràcies al calendari que se'ns desplega.

En aquesta edició en el quadre de diàleg d'impressió dels informes de retencions també trobarem dues noves opcions que ens permetran per un costat activar o no la detecció de NIF's incorrectes i per un altre costat una opció que presentarà l'informe agrupant els registres per tipus de retencions (professionals, lloguers, capital,...)

 

 

Registres d'assentaments amb varies bases, una subjecta a retenció i l'altre/es no

Tresorwin ja permet fer aquest tipus d'assentament obtenint la informació necessària per a fer degudament tant els registres de retencions com els d'IVA.

Us mostrem un exemple de com hauria de fer-se aquestes configuracions, sobretot a nivell de les marques del registre d'IVA.

 

 

I com quedaria l'assentament realitzat:

 

 

3. Automatisme del càlcul del preu de venda en funció de l'últim preu de compra informat

En aquesta versió del tresorwin s'ha afegit una nova prestació que permet, a partir del mòdul de facturació i stocks, que al introduir una compra se'ns calculi el preu de venda dels articles de forma automàtica, si modifiquem el preu de compra respecte de l'última vegada, aplicant un marge percentual concret o bé un import fix additiu. Això implicarà un estalvi d'esforços i temps per anar modificant les tarifes cada cop que tenim un canvi i també aportarà una major fiabilitat amb el procés del càlcul dels preus de venta.

 

Funcionament bàsic

En primer lloc caldrà anar a la fitxa dels productes (auxiliars/llista d'auxiliars/products) i veure les opcions de "preus", on veurem la següent finestra.

 

 

Abans de tot caldrà marcar l'opció que diu "calcular el preu de venda a partir del preu de compra" per activar aquest mecanisme en aquest producte. Hi ha un preu de compra que cal informar (en el cas que encara no ho estigui) i aleshores per cadascuna de les tarifes de l'article, preu normal, majorista i altres podrem indicar-li independentment quin tipus de càlcul volem que faci "percentual" o "additiu" i introduir el valor del tant per cent incremental o la xifra respectivament. A partir d'aquí ja observarem com se'ns calcula automàticament el nou preu de venda del producte.

 

Automatisme d'actualització de preus

Aquesta utilitat aconsegueix el manteniment de les tarifes de venda de forma automàtica a partir de la introducció de les factures i/o albarans de compra, de manera que quan estem introduint un d'aquests document i modifiquem el preu de compra (per exemple per comptes de 20 que és el que ens ofereix el programa indiquem 25) aleshores quan desem la factura o albarà ens sortirà la següent finestra:

 

 

On presentarà els articles que han sofert canvi en el seu preu de compra respecte al que hi havia informat des de la darrer vegada, i veurem el seu preu de venda actual i el seu nou/s preu/s de venda/es que quedarà si apliquem els càlculs abans indicats en la seva fitxa (camps P.vda1 -> P.vda1,...).

Igualment veiem a l'escaire inferior esquerra, que tenim les opcions per mostrar o no el preu de venda actual per observar-ne el canvi, i que ens ensenyi només la tarifa normal o també les tarifes de majorista i altres.

 

Aplicar canvis en alguns, cap o tots els articles usats

Finalment podrem decidir mitjançant la primera casella de cada línia, dels articles els quals hagin patit canvi de preu, escollir només aquells que volem fer efectius el canvi de calcular-ne automàticament el preu de compra.

Si decidim que no volem modificar els preus de venda per cap dels articles en funció dels preus introduïts en el document de l'albarà o la factura de compra, aleshores pitjarem el botó de la porta per sortir sense realitzar cap canvi en les tarifes.

 

4. Poder filtrar a facturació els documents d'un client amb el botó "Tots/Un"

Aquest botó ens facilitarà la tasca de poder veure ràpidament totes les factures, albarans,... d'un client determinat.

S'ha afegit a la pantalla de la graella que mostra els continguts de les cel·les de facturació un botó "un/tots" que ubicats sobre una línia ens ensenya tots els documents que hi ha o només els relatius al client/proveïdor de la línia seleccionada.

 

 

5. Filtrar en la graella d'assentaments importats les dades d'un client amb el botó "Tots/Un" i afegit camp de descripció

A la pestanya dels assentaments importats ara ens serà més senzill localitzar assentaments en concret gràcies al filtre de mostrar només els registres d'un client o proveïdor i visualitzar-ne la descripció.

 

 

6. Edició albarans pendents de l'exercici anterior

En la versió d'enguany tenim la possibilitat d'un cop fet el pre-tancament, on traspassem els albarans pendents al exercici següent, poder entrar a editar (corregir) aquests albarans traspassats de manera que ens dóna més facilitat de manipulació de les dades, en aquest cas els albarans abans de facturar-los.

 

 

7. Informació origen dades en factures

Ara quan imprimim un document de factura podem veure-hi tota la traça de les dades, és a dir que ens mostra el número d' oferta, comanda i/o albarà des del qual arriben les dades a la factura, de manera que ens resultarà molt més senzill cercar els documents que han donat lloc a aquesta factura i oferirà al nostre client una informació clara de la nostra gestió.

 

 

8. Informe de vendes per articles amb opció de desglossar l'article tipus "kit"

Seguint en la línia marcada en la edició del any passat, hem afegit aquesta nova versió del informe de vendes dels articles, per donar la llibertat al usuari de poder obtenir la venda detallada de cada producte unitari, encara que s'hagi venut dins d'un kit, proporcionant al nostre client una informació addicional molt important de cara a la correcta gestió i control dels stocks.

En l'apartat de facturació i stocks, concretament en l'informe de les vendes per articles s'ha afegit una opció que desgrana els articles tipus "kit" en els seus elements, és a dir, que si per exemple tenim un producte A i un article Kit que conté dins seu també aquest producte A, en marcar aquesta nova opció el programa considerarà les vendes del producte A individualment, més les vendes que s'hagin pogut efectuar formant part d'un lot o producte Kit.

 

 

9. Millora fitxer importació dades a Tresorwin

S'ha revisat el mecanisme d'importació de dades al Tresorwin mitjançant el fitxer T3ASCII.txt per tal que es faci correctament la revisió que les dades rebudes tinguin les marques adequades per al registre d'IVA: si es repercutit o suportat, indicar correctament quan hi ha més d'una base,... i que els totals quedin immediatament visibles en les columnes de la pestanya d'assentaments importats.

 

10. Major funcionalitat de la tecla "F3"

La Tecla "F3" que permet l'entrada d'apunts més ràpida i àgil gràcies a repetir l'últim valor que s'havia introduït en cada casella en concret, la qual cosa facilita i molt l'entrada massiva de dades, per exemple agrupades per client, proveïdor,... doncs en aquesta nova edició a més en les caselles dels imports fem que anoti l'últim valor i automàticament salti al següent camp, fent encara més ràpida la captura. En canvi, però, deixem que en les caselles de selecció d'auxiliars en pitjar F3 no salti al següent camp, d'aquesta manera l'usuari pot veure l'auxiliar que s'està escollint en la llista del costat.

 

11. Nous filtres i controls en l'informe del 347

Enguany l'informe del 347 exclou aquelles dades que no cal que hi figurin com per exemple les despeses amb retencions, ara l'informe filtre per moltes més marques d'IVA i Retencions fent-lo més útil i exacte. Les dades que filtrem són aquelles que duen les marques de professionals amb retenció, lloguers amb retenció, retenció de capital, professionals estrangers, becaris, vendes i compres comunitàries, vendes exemptes, exportacions, vendes a Canàries i inversió del subjecte passiu.

També en aquest informe hem afegit els pertinents controls de detecció de NIF's incorrectes.

 

12. Exportació documents a Excel

S'ha millorat l'exportació a Excel dels documents de facturació i stocks (factures, albarans,...) aconseguint un resultat més òptim al poder mantenir-ne el mateix format que en la impressió en paper, sobretot poder respectar la mida i la posició del logotip de l'empresa.

 

13. Control duplicitats NIF en fitxes de clients i/o proveïdors/creditors

S'ofereix una eina que fa més fiable les dades que captura l'usuari, ja que evita que un client i/o proveïdor/creditor sigui donat d'alta més d'un cop al sortir un avís quan s'introdueix un NIF/NIE/CIF que ja s'està fent servir en una altre fitxa, d'aquesta manera Tresorwin vol evitar que aquest tipus d'errada del usuari pugui afectar als diferents informes (majors partits en dues comptes, 347, ...).

Quan donem d'alta una fitxa d'auxiliar que ens té el camp per informar el NIF/NIE/CIF, si aquest ja l'està fent servir una altre fitxa (client, proveïdor, creditor,...) surt el següent missatge d'avís: