> Versió actual
> Assistència Tècnica Remota
> Regenera
> Copies seguretat
> Assistència Tècnica
> Instal·lació i llicència
> Def. llicència i assistència
> Bústia de suggeriments
> Equip necessari
> Altres utilitats
> Importació de dades
> Tancament de l'exercici
> Factures versió empresa
> Dues instal·lacions
> Preguntes freqüents
 

  > Millores edició 2008
> Millores edició 2009
> Millores edició 2010
> Millores edició 2011
> Millores edició 2012
> Millores edició 2013
> Millores edició 2014
> Millores edició 2015
 
 

Millores a Tresorwin en l'edició 2015

1. Noves icones

En aquesta versió del Tresorwin, apreciareu un important canvi estètic, ja que hem renovat totes les icones, amb la voluntat no només de modernitzar el programa i fer-lo més agradable a l'usuari, sinó també de donar més utilitats als botons fent més clars els significats de cada icona.

 

 

 

2. Gestionar antivírics

Cada dia més, ens trobem que els programes antivírics actuen de forma més dràstica, i això en molts casos provoca que aquests softwares puguin corrompre un fitxer o bloquejar-lo, fent en conseqüència que el Tresor pugui deixar de funcionar.

Hem treballat molt en la direcció de mirar de minimitzar els problemes, que el Tresor sigui capaç d'evitar el xoc amb aquests softwares. No obstant això, seguim recomanant que configurin els seus antivírics per tal que aquests no analitzin la carpeta del programa, la terminologia varia en funció de quin programa feu servir, però normalment sol ser "exclusions", "software de confiança", ...

 

3. Nova finestra de del botó "BAL" (Balanços)

Per les pestanyes d'entrada de dades i de resultats, a través del botó BAL s'accedeix a una finestra per navegar en les dades comptables. S'ha refet aquesta finestra fent-la molt més útil. D'entrada apreciem com apareix la possibilitat de poder filtrar les dades que es mostren per pantalla segons un rang de dates, la finestra recorda el període de dates seleccionades durant la sessió i també podem visualitzar noves columnes separant els imports de l'obertura i del període.

Igualment, amb els botons de "+" i "-" podem visualitzar la informació de manera més global o agrupada o bé obtenir-ne el detall fins al compte final. I fins i tot des d'aquí podem accedir també a veure directament el major del compte seleccionat.

 

 

 

4. Pantalla d'accés ràpid a les columnes

Quan estem situats en les pestanyes d'introducció dels assentaments comptables, hem generat un nou botó a la barra d'eines que permet a l'usuari visualitzar totes les columnes que hi ha a la comptabilitat i accedir-hi ràpidament amb un doble clic.

 

 

Això suposa per l'usuari molta més velocitat a l'hora d'introduir les dades, ja que pot saltar d'una columna a l'altre molt àgilment, amb un simple doble clic.

 

 

5. Filtre a "Entrada de varis"

A la pestanya d'entrada de varis s'ha afegit una icona per a poder filtrar, és a dir, una eina que permet cercar més ràpidament en aquesta pestanya quan hi ha volum de dades.

 

 

 

6. Informe de major i Balanç Sumes i Saldos: més ràpid cercar compte

En la versió d'enguany, les finestres de quadre de diàleg per la impressió dels informes de majors i del de Sumes i Saldos, en la cel·la on indiquem la compta podem substituir els zeros del mig per un punt, per exemple si volem veure el compte "430000001", podem simplificar-ho escrivint "43.1", cosa que fa molt més fàcil i ràpid treballar amb aquestes finestres.

 

 

7. Factura en format PDF

Avui en dia és quasi més habitual enviar les factures als nostres clients amb format de fitxer (PDF) que no pas en paper. És per això que en la versió d'aquest any Tresor incorpora la possibilitat de poder generar els documents de les factures directament en PDF. I ho fa amb un motor propi, la qual cosa vol dir que no ens cal tenir instal·lada cap impressora virtual de PDF per a poder-los generar.

Aquesta prestació aporta una major fluïdesa en els circuits administratius, així com un estalvi en impressions i enviament.

 

 

 

El Tresor crea una nova carpeta en "c:\TresorWEuro\documents\NomEmpresa.15\*.*" on hi anirà desant còpia de tots els PDF's generats.

 

8. Enviament automàtic de la factura al client

Finalment, i aprofitant la important millora del punt anterior, ara també podreu fer l'enviament automàtic de les factures electròniques als vostres clients. Cal que en les fitxes dels clients estigui degudament informat el camp del e-mail, que és on s'adreça el correu amb l'adjunt.

Aquesta prestació facilita enormement la tasca administrativa entre l'emissió de la factura i l'enviament postal.

 

 

 

9. Visualització estocs en l'auxiliar de productes

A partir d'ara, quan estiguem fent qualsevol document de facturació (factura, albarà,...), tant de compres com de vendes, quan despleguem la llista per escollir el producte hi ha una nova columna on ens ensenya la informació de l'estoc actual de l'article.

 

 

A més, si tenim en les fitxes del producte, informats en la pestanya de l'estoc les dades de l'estoc màxim i mínim, en desplegar la llista veurem la informació de l'article de color per ressaltar-ne el possible dèficit o excés.

 

10. Possibilitat de treballar amb fins a 3 representants

S'ha incorporat la possibilitat de poder assignar a un client o factura que hi pugui haver més d'un comissionista. Si hi ha diferents venedors que han intervingut en una venda o un venedor de zona per sobre que també s'endú comissió, ara ja podem informar-ho degudament per tal que surti també recollit en els informes de comissions dels venedors.

 

 

 

11. Opció de tenir un usuari "limitat" a facturació

Per a les empreses que necessitin tenir un terminal amb el Tresor, on l'usuari que el manipula no pugui visualitzar dades "sensibles" però pugui operar en l'àmbit de gestió amb el programa, hi ha una opció que fa que aquell equip en concret al accedir al Tresor, només s'hi pugui operar fent comandes, ofertes, albarans i factures, tant de vendes com de compres, però en cap cas podrà accedir a visualitzar les dades de la pestanya de comptabilitat, ni treure informes de facturació, ni tan sols veuran el total de les cel·les de la pestanya de facturació.

Aquesta opció permet a l'empresa, tenir una persona en magatzem, taulell, botiga,... que pugui fer una determinada tasca amb el Tresor però que en cap cas podrà arribar a accedir a dades de quantitats (ni comptables ni de facturació).

És molt important que les empreses que vulguin activar aquesta opció s'adrecin al servei tècnic de Tresor,S.L., ja que serem nosaltres qui per control remot activarem aquesta opció.

 

12. Impressió de factures agrupades amb línies resum

Quan generem una factura a través d'una agrupació d'albarans, fins ara en aquest document s'hi reflectien totes les línies de cadascun dels albarans que en formessin part. Hem afegit la possibilitat que a l'hora de fer la impressió de la factura puguem escollir si només volem que s'imprimeixi una línia resum per cada albarà facturat (amb número albarà, data i import total).

Aquesta opció pot resultar especialment interessant per aquells qui fan factures resum de diversos albarans i cadascun dels albarans conté força línies, d'aquesta manera ens estalviarem imprimir una factura de múltiples pàgines.

 

 

 

13. Informe full de càrrega

En l'apartat de facturació i estocs, hem afegit un informe que ens agrupa la quantitat de tots els productes que hi ha en els albarans d'una data determinada (dia).

És un informe que ens permet saber dels albarans que han de sortir un determinat dia la suma de mercaderies, detallada per productes. Especialment indicat pels negocis que han de fer repartiment diari, per tal que puguem controlar tot el que hem de carregar al camió o furgoneta.

 

 

14. Informe facturació que mostra descomptes a clients

També en el mòdul de facturació, presentem un nou informe que ens detalla de les vendes realitzades en un determinat període, saber a cada client quins descomptes se li han aplicat i el valor en euros del que ha representat aquests descomptes.

Aquestes són informacions que poden ser molt útils a l'empresa, no només per calcular els seus marges i veure què signifiquen els descomptes, sinó també de cara a la negociació de preus amb cadascun dels clients.

 

 

15. Augment mida finestra analítica

Dins del mòdul de l'analítica, s'ha redimensionat la finestra per fer les imputacions analítiques per tal de poder veure més informació i que el desplegable per escollir el factor analític on volem fer l'anotació ens mostri no només el codi sinó també la descripció del mateix.