> Versió actual
> Assistència Tècnica Remota
> Regenera
> Copies seguretat
> Assistència Tècnica
> Instal·lació i llicència
> Def. llicència i assistència
> Bústia de suggeriments
> Equip necessari
> Altres utilitats
> Importació de dades
> Tancament de l'exercici
> Factures versió empresa
> Dues instal·lacions
> Preguntes freqüents
 

  > Millores edició 2008
> Millores edició 2009
> Millores edició 2010
> Millores edició 2011
> Millores edició 2012
> Millores edició 2013
> Millores edició 2014
> Millores edició 2015
 
 

Millores a Tresorwin en l'edició 2012

1. Pantalla general més gran

Per aquesta versió s'ha treballat principalment en redissenyar el programa per tal de fer-lo més amè al usuari, i mantenir la seva senzillesa malgrat les modificacions fiscals que ens anem trobant i que fan cada dia una mica més complexa la introducció de les dades.

Això juntament amb els avanços tecnològics que fa que cada cop els nostres clients tinguin pantalles amb més altes resolucions, feia que el Tresorwin pogués arribar a veure's una mica petit, per això em capitalitzat els nostres esforços en presentar un nou format i sobretot, en fer que les nostres pantalles principals siguin d'una mida més gran i per tant més còmode de treballar-hi.

En la següent imatge podem veure el canvi significatiu de la graella principal, passant a ocupar més espai del que feia fins abans d'aquesta edició. Fent que també el tipus de lletra i els números que s'hi veuen siguin més grans:

 

 

2. Nova finestra captura

En aquesta línia de refer les pantalles per tal de fer-les més grans, observareu el que potser sigui el canvi més significatiu del programa: Les pantalles on fins ara entràvem les dades de columnes són totalment noves, malgrat tot, mantenim l'esperit de Tresorwin de fer-les fàcils i ràpides per l'usuari.

Aquest és el nou format d'aquestes pantalles i a continuació us en detallarem els canvis més rellevants i la manera de treballar-hi:

 

 

A. Dues dates:

Observareu que en la nova finestra hi ha dos camps per introduir la data, el primer és el relatiu a la data de factura i el segon seria el de la data de comptabilització d'aquesta. Aquests canvis van encaminats a satisfer les demandes d'Hisenda en aquesta matèria (com en el model 340), comptant que pròximament aquest pugui ser un requisit per a tothom.

Per tal d'agilitzar-ne la tasca, un cop hagueu introduït la primera de les dates, automàticament la copiarem al segon camp, de manera que només aquells qui vulguin o necessitin introduir una segona data (de comptabilització) diferent, podran accedir-hi per modificar-la.

Quan us instal·leu aquesta nova Edició del Tresorwin 2012, aquest farà un procés automàtic el primer cop que vulgueu obrir una comptabilitat del 2012, en els assentaments que hi pugueu tenir ja entrats, copiarà la data fins ara única, en els dos camps que hi haurà d'ara en endavant.

 

B. Dos camps per document:

També hem fet la millora de substituir el camp antigament de "descripció" per dos de nous: "núm Fra" i "Concepte", en el camp de "núm Fra" indicarem justament això, el número de factura que anem a comptabilitzar i un cop fet aquest, automàticament, se'ns copiarà al camp del concepte, on podrem afegir-hi comentaris, modificar-lo o deixar-ho tal i com ens ofereix el programa per defecte.

Aquests canvis responen bàsicament a poder treure un informe de registre d'IVA més exacte amb el número de factura.

 

C. Cerques per més camps i amb filtre:

Enguany una de les prestacions més potents d'aquesta nova finestra per capturar les dades, és els camps per a fer les cerques dins de les llistes d'auxiliars, com per exemple clients, proveïdors, despeses,... d'entrada observareu que hem fet aparèixer un nou camp "NIF" que també ens permetrà en les fitxes de clients, proveïdors i creditors poder efectuar la recerca del element mitjançant el seu número de NIF.

Una altra novetat molt important respecta a l'any passat és el filtre. A partir d'ara quan comencem a fer una recerca, Tresorwin ens anirà filtrant la llista de manera que només ens mostrarà aquells elements que continguin les lletres o números coincidents amb la cerca. D'aquesta manera s'aconsegueix un funcionament molt més àgil i efectiu per localitzar els elements de la llista d'auxiliar on estem buscant.

Igualment veureu que estant en el camp per escollir un auxiliar, per exemple un client, si teclegeu lletres el programa inicia la recerca al camp de "per nom", alhora que si ho feu amb un número, aquesta recerca s'iniciarà pel camp del codi.

 

D. Finestra dimensionable:

Finalment, ensenyar-vos que a l'escaire inferior dret, trobareu una marca que us indica que si voleu, mantenint el ratolí pitjat, podeu dimensionar aquesta finestra, és a dir fer-la tan gran com vulgueu, per la vostra comoditat.

Entre d'altres coses, el poder engrandir aquesta finestra, farà que per exemple les llistes dels auxiliars no quedin tant tallades i tinguin més espai per mostrar-nos al complet noms de clients, proveïdors,... que fins ara potser quedaven tallats.

 

3. Noves fitxes dels auxiliars:

Com a lògica conseqüència de disposar de major espai al haver refet les pantalles de la graella principal i de les captures de columnes, també hem construït unes noves pantalles d'auxiliars, de manera que entenem seran més còmodes i intuïtives, al ser més grans. Veureu que els camps fins ara existents han estat reordenats per tal que la informació quedi presentada en un format més lògic i de ràpid accés.

Així veiem com han quedat les noves fitxes dels clients/proveïdors:

 

 

En la part esquerra veureu la graella amb tots els elements, on podem aplicar els motors de recerca pels camps del codi, nom i com a novetat també pel NIF.

Després observem que la informació ens queda ordenada per pestanyes, de tal forma que ens serà molt fàcil accedir ràpidament al tipus d'informació que volem treballar.

En aquestes pestanyes hi veiem la de "general" on hi ha les dades fiscals del nostre client. Com podeu veure en la imatge superior.

La següent pestanya ens mostra les dades de contacte:

 

 

A continuació hi ha la pestanya de facturació, comercial, pagament i correu, on mostrem diferents informacions relatives al client, però endreçades de forma lògica i intuïtiva.

 

 

 

4. Nou Model 347

Com molts ja deveu saber, enguany el model 347 Hisenda demana que sigui presentat en un nou format. Vol que la informació vingui desglossada trimestralment. I com sempre hem fet des de Tresor, el programa està plenament adaptat a aquest nou requisit legal.

 

 

5. Control data fitxer importació

S'ha afegit un control a l'hora de rebre un fitxer d'importació, ASCIIT3.txt, de manera que només deixi afegir assentaments a la comptabilitat que siguin amb data del mateix any que la comptabilitat on estem.

 

6. Informe Explotació

Ara ja podem treure l'informe d'explotació encara que l'empresa no tingui cap ingrés o despesa en el període seleccionat.

 

7. Logotip en documents de facturació

Si fins ara només podíem escollir el logotip dels nostres documents de factura, albarà, comanda i/o ofertes en format de bit map (*.bmp), ja podrem fer-ho en altres formats d'imatge tals com JPG, GIF, PNG...

 

 

8. Millora exportació a Excel informe Explotació

S'ha afegit en l'exportació a Excel del informe d'explotació una nova columna on queda informat el número de compta.

 

 

9. Fraccionar els venciments mensuals

Si bé els terminis de pagament més habituals solen ser de 1, 2 o 3 fraccions (a 30 i 60 dies per exemple). Tresorwin permet fer el fraccionament fins a 12 terminis, de manera que podem aconseguir d'una factura fer-ne els venciments mensuals.

 

 

10. Control altes auxiliars amb empresa pre-tancada

Un cop tenim l'empresa pre-tancada, podem operar amb dues comptabilitats simultàniament, la de l'exercici en curs i la pre-tancada.

Tresorwin ha incorporat uns controls per la millor gestió de les fitxes dels auxiliars, de manera que si creem un nou element en una llista en l'empresa pre-tancada (per exemple 2011), automàticament aquesta fitxa també queda creada en l'empresa en curs (per exemple 2012).

També hi ha el control per si volem generar una alta al exercici pre-tancat amb un codi que ja hem fet servir al 2012, ens avisarà i no ens deixarà.

 

 

11. Exportació 347 en format fitxer BOE

Afegida la opció que permet exportar l'informe del 347 generant un fitxer amb el format vàlid segons el BOE.

 

 

12. Noves marques d'IVA: PSI, ASI i ISP

Hem incorporat noves marques pel règim d'IVA: PSI, prestacions de serveis intracomunitaris, ASI per les adquisicions intracomunitàries de serveis i també ISP per les inversions del subjecte passiu.

 

 

 

13. Informe Stocks desglossant "kits"

Nova opció que permet a l'hora de llistar l'informe dels stocks poder desglossar-ne els kits, és a dir, que els elements dels kits venuts siguin comptabilitzats individualment en el recompte dels stocks.

 

 

14. Informe "previsions per banc" agrupat per client/proveïdor

Al informe de les previsions per banc, s'ha afegit una opció que permet al usuari poder agrupar els diferents venciments pel seu client o proveïdor, quan volem enviar aquest informe a format Excel.